เว็บไซต์น่าสนใจ
http://www.riclib.nrct.go.th ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ  
แนะนำบริการ ทรัพยากรฯ และสามารถค้นหาทรัพยากรจากฐานข้อมูลห้องสมุดได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไป
รายงานประจำปี รายงานการสำรวจสถิติ ฐานข้อมูลดรรชนี วารสารภาษาไทย ฐานข้อมูลเครือข่ายศูนย์อ้างอิงงานวิจัย ฯลฯ
 
http://www.onec.go.th สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
เว็บไซต์ศูนย์รวมของข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษา นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของ ตัวอักษร และมัลติมีเดีย ท่านจะค้นพบข้อมูล
ในทุกประเด็นที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการศึกษา นโยบาย แผนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ผลงานวิจัยการศึกษาจากทั่วประเทศ มติคณะรัฐมนตรี ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาไทย
 
http://www.asidnet.org (Asean Supporting Industry Database)  
เป็นฐานข้อมูลบนอินเทอร์เนตที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในทวีปเอเชีย มีข่าวที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลสืบค้นด้วยประเภทของอุตสาหกรรม เอกสารประกอบ สมัครสมาชิก ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง สนทนา ดาวน์โหลด
และคำตอบสำหรับคำถาม ที่ถูกถามบ่อย
 
http://www.ipoll.th.org (ศูนย์ข้อมูล ABAC โพลล์ หรือ ABAC KSC Internet Poll)  
รวมบทความ บทวิเคราะห์ โพล ผลงานสำรวจวิจัย การสำรวจสาธารณมติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลการวิจัย
บทวิเคราะห์ข่าว ตามเหตุการณ์สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

 
http://www.nstda.or.th/grants/ (ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย)  
แหล่งฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ให้สามารถบริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างระบบ
ได้จากจุดเดียว และ รวมงานวิจัยมากกว่า 6,000 เรื่อง (80,000 เรื่อง เมื่อดำเนินงานจริง) ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น
งานวิจัยได้สะดวกโดยผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถนำผลการวิจัยสู่การประยุกต์ เพื่อประโยชน์ด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมเทคโนโลยี
 
http://www.journallink.or.th (ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย)  
"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ทั้งสิ้น 171 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย
และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
ห้องสมุดที่สนใจการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
 
http://rdi.kku.ac.th/Res_kku/ (ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการสืบค้น โครงการวิจัย นักวิจัย
บทคัดย่องานวิจัย บทความไทย/อังกฤษในวารสาร บทความไทย/อังกฤษ ในเอกสาร
 
http://research.u-office.chula.ac.th (ระบบข้อมูลวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ โดยมีการแบ่งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ตามลักษณะของ ข้อมูลงานวิจัย ได้แก่
ฐานข้อมูลงานวิจัย, ฐานข้อมูลนักวิจัย, ฐานข้อมูลแหล่งวิจัย, ฐานข้อมูลรางวัลวิจัย ฐานข้อมูลข่าววิจัย, ฐานข้อมูลสถาบันวิจัย
ฐานข้อมูลทั้งหมดดำเนินการจัดทำโดย สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
http://thesis.tiac.or.th (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย)  
ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายชื่อวารสาร บทความวารสาร สืบค้นฐานข้อมูล งานวิจัยซีดี-รอม
ได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาล
 
http://www.phtnet.org (เครือข่ายข้อมูลวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
 
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบไปด้วยข้อมูลงาน วิจัยที่เป็นบทคัดย่อ(Abstract)
เรื่องเต็ม(Full Paper) นอกจากนั้นยังมีบริการตอบปัญหา ด้านการ เกษตรโดยอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
อธิบายความหมายของวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว รวบรวมหลักสูตรการศึกษาสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศไทย