Course Syllabus Update

รหัสวิชา: 012361
กลุ่มวิชา:
จำนวนหน่วยกิต:
ชื่อวิชา:
ชื่อผู้สอน: เลือกชื่อผู้สอน
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
สถานภาพของวิชา:
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์:
เนื้อหารายวิชา:
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์: ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์/แผนการสอน (Course Outline/Lesson Plan)
วิธีการจัดการเรียนการสอน: แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ (ระบุ)
สื่อการสอน แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ (ระบุ)
การวัดผลการเรียน:
รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ: