กฎหมายลักษณะมรดก ภาค 1/2548

Course Syllabus
รหัสวิชา 0430209
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิ
ชื่อผู้สอน อาจารย์ สุกิจ อยู่ในธรรม (อาจารย์ประจำ)
อาจารย์ พัชรินทร์ ไวกวี (อาจารย์ประจำ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี
สถานภาพของวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาบังคับ)
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ เวลา 8.30-11.30

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมรดก ความหมายของมรดก ทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกที่ตกทอดไปยังทายาท ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก (ทายาทโดยธรรมและทายาทผู้รับพินัยกรรม) สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก การเสียสิทธิในการรับมรดก วิธีการจัดการ การแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างทายาท พินัยกรรม อายุความมรดก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
8.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเน้นการสร้างจุดสนใจในการเรียนการสอน โดยการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแต่ละเรื่องให้ทราบ เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงหลักกฎหมายและวิธีการนำกฎหมายไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสร้างให้นักศึกษาฝึกลงมือปฏิบัติกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดทำรายงาน การระดมความคิดเห็นในแต่ละเรื่อง และเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละครั้งจะต้องมีการวัดผลนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อให้ทราบว่านักศึกษามีความรู้และความเม่นยำในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่
2) บอกหลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายมรดกได้
3) แจกแจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของเจ้ามรดกทรัพย์มรดกได้
4) ระบุบุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกได้
5) อธิบายการเสียสิทธิในการรับมรดกได้ เช่น การถูกกำจัด การรับมรดกแทนที่ การสละมรดก การเสียสิทธิโดยอายุความได้
6) ระบุสิทธิของคู่สมรสในการรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมลำดับต่าง ๆ ได้
7) อธิบายการทำพินัยกรรมแบบต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้
8) ระบุถึงการเสียสิทธิในการรับมรดกของทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรมได้
9) ระบุถึงการแต่งตั้งและการทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกได้
10) อธิบายอายุความมรดกได้
11) สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกทั้งตามพินัยกรรมและทายาทโดยธรรมได้

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อ
ผู้บรรยาย
1 -สร้างความเข้าใจเนื้อหาและวิธีการเรียนและการประเมินผล
-สาระสำคัญของกฎหมายมรดก
อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
2 -มรดกละการตกทอดมรดก
-ที่มาการบังคับใช้สรดก
อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
3 การเป็นทายาท บุคคลที่เป็นทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก
บทบัญญัติพิเศษเก่ยวกับพระภิกษุ
อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
4 การแบ่งปันทรัพยืมรดก อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
5 การแบ่งทรัพย์มรดก(ต่อ) อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
6 การรับทรดกแทนที่ อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
7 การเสียสิทธิในการรับมรดก อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
8 สอบกลางภาค(งดการเรียนการสอน)
9 การเสียสิทธิในการรับมรดก การถูกตัดไม่ให้รับมรดก การสละมรดก อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
10 พินัยกรรม,แบบของพินัยกรรม อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
11 การตีความพินัยกรรม การตั้งผู้ปกครองทรัพย์ อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
12 การเสียไปซึ่งพินัยกรรม อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
13 ผู้จัดการมรดก อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
14 การแบ่งมรดก อ.สุกิจ อยุ่ในธรรม
15 อายุความมรดก อ.สุกิจ อยู่ในธรรม
16 สรุปสาระสำคัญของวิชามรดก

วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ่

สื่อการสอน
แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ LCD

การวัดผลการเรียน
1.คะแนนเก็บตลอดภาค 20 %
-รายงาน……………………………15…… %
-การมีส่วนร่วมในห้องเรียน………….5……%
2.สอบไล่ 80 %

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
  • หนังสือบังคับ
  • สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว - มรดก หน่วยที่ 8-15 เล่ม 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . กรุงเทพมหานคร
  • หนังสืออ่านประกอบ
  • ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก,กรุงเทพมหานคร:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
  • เพียบ หุตางกูร.คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก,กรุงเทพมหานคร:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
  • อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก (กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ: 2537)
  • สะอาด นาวีเจริญ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก (กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ: 2517)
  • บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก (กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม: 2537)
  • เพิ่มบุญ แก้วเขียว.ถาม-ตอบ มรดก,พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน, 2545