เอกเทศสัญญา 2

Course Syllabus
รหัสวิชา 0420203
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0)
ชื่อผู้สอน อาจารย์ พร ปลื้มโกศล (อาจารย์ประจำ)
อาจารย์ จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย (อาจารย์ประจำ)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา จันทร์งาม (อาจารย์ประจำ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน -
สถานภาพของวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 15.00 น.

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะการจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม บัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชี บัตรเครดิต ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 – 10 ลักษณะ 14 – 18

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ลักษณะยืมบัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชี บัตรเครดิต จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา 2 มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อ
ผู้บรรยาย
1 หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน ครั้งที่ 1 อ.ธนวิศิษฎิ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
2 หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน ครั้งที่ 2 อ.ธนวิศิษฎิ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
3 หลักกฎหมายลักษณะจ้างทำของ ครั้งที่ 1 อ.ธนวิศิษฎิ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
4 หลักกฎหมายลักษณะจ้างทำของ ครั้งที่ 2 อ.ธนวิศิษฎิ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
5 กฎหมายลักษณะรับขน ประเภท ลักษณะ และเปรียบความแตกต่างของสัญญารับขนกับสัญญาอื่นๆ ที่คล้ายกัน
- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
6 สัญญายืม
- การยืมใช้คงรูป ความหมาย ลักษณะ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของคู่สัญญา
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
7 สัญญายืม
- การยืมใช้สิ้นเปลือง
ครั้งที่ 1
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
8 สัญญายืม
- การยืมใช้สิ้นเปลือง
ครั้งที่ 2
- การกู้ยืมเงิน การส่งมอบเงินกู้ยืม หลักฐานแห่งการกู้ยืม การคิดดอกเบี้ย และการชำระหนี้การกู้ยืมเงิน
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
9 สัญญาฝากทรัพย์ ครั้งที่ 1
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของผู้ฝากทรัพย์
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
10 สัญญาฝากทรัพย์ ครั้งที่ 2
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของผู้รับฝากทรัพย์
อ.จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
11 หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน ครั้งที่ 1 อ.พร ปลื้มโกศล
12 หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน ครั้งที่ 2 อ.พร ปลื้มโกศล
13 หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน ครั้งที่ 3 อ.พร ปลื้มโกศล
14 หลักกฎหมายสัญญาตัวแทนและนายหน้า อ.พร ปลื้มโกศล
15 หลักกฎหมายสัญญานายหน้า และทบทวนเนื้อหา อ.พร ปลื้มโกศล

วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ่

สื่อการสอน
แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ LCD Projector

การวัดผลการเรียน
1. คะแนนเก็บตลอดภาค 20 คะแนน
2. สอบปลายภาค 80 คะแนน

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
 • หนังสือบังคับ
 • ไผทชิต เอกจริยกร.2540. คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สุธีร์ ศุภนิตย์. 2540. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืม ฝากทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
 • หนังสือเพิ่ม
 • กมล สนธิเกษตริน. 2536. ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิณย์ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.
 • กุศล บุญยืน. 2541. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.
 • จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย. 2543. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม.
 • มหาชัย ศรีกองกลาง. 2543. คำอธิบายกฎหมาย กู้ยืมเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สถิต เล็งไธสง. 2539. คำอธิบายกฎหมายตัวแทนและนายหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล รศ. 2538.คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. 2542. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 2 หน่วยที่ 1 – 2 และ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 2543.หลักและปัญหาในสัญญาบัญชีเดินสะพัดและบัตรเครดิต. กรุงเทพมหานคร : หจก.วี เจ พริ้นติ้ง.