เอกเทศสัญญา 2

Course Syllabus
รหัสวิชา 0420203
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0)
ชื่อผู้สอน อาจารย์ กิตติ ชยางคกุล (อาจารย์ประจำ)
อาจารย์ พร ปลื้มโกศล (อาจารย์ประจำ)
อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ (อาจารย์ประจำ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน -
สถานภาพของวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
กลุ่ม 1 วันอังคาร เวลา 8.30 - 11.30 น.
กลุ่ม 2 วันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น.

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะการจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม บัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชี บัตรเครดิต ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 – 10 ลักษณะ 14 – 18

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ลักษณะยืมบัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชี บัตรเครดิต จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา 2 มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อ
ผู้บรรยาย

วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ่

สื่อการสอน
แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ LCD Projector

การวัดผลการเรียน
1. คะแนนเก็บตลอดภาค คะแนน
2. สอบปลายภาค คะแนน

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
 • หนังสือบังคับ
 • ไผทชิต เอกจริยกร.2540. คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สุธีร์ ศุภนิตย์. 2540. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืม ฝากทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
 • หนังสือเพิ่ม
 • กมล สนธิเกษตริน. 2536. ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิณย์ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.
 • กุศล บุญยืน. 2541. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.
 • จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย. 2543. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม.
 • มหาชัย ศรีกองกลาง. 2543. คำอธิบายกฎหมาย กู้ยืมเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สถิต เล็งไธสง. 2539. คำอธิบายกฎหมายตัวแทนและนายหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล รศ. 2538.คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน.
 • สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. 2542. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 2 หน่วยที่ 1 – 2 และ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 2543.หลักและปัญหาในสัญญาบัญชีเดินสะพัดและบัตรเครดิต. กรุงเทพมหานคร : หจก.วี เจ พริ้นติ้ง.