การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน

Course Syllabus
รหัสวิชา 0325209
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2)
ชื่อผู้สอน
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สถานภาพของวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาหลักและทฤษฏีการเขียน การลำดับความคิดการใช้ภาษาเขียนในงานสื่อสารลักษณะต่าง ๆ โดยเน้นการเขียนงานในเชิงวิชาการ การเขียนงานบันเทิงคดี การเขียนในสื่อมวลชน อาทิ การเขียนข่าว การเขียนบทความและสารคดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึงหลักและทฤษฏีการเขียนลักษณะต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการเขียนมาประยุกต์ใช้กับการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อ
ผู้บรรยาย
1 แนะนำรายวิชา วิธีการสอนและการประเมินผลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสาร
- ความหมายของการเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
- องค์ประกอบของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
- ข้อแนะนำในการเขียนเพื่อการสื่อสาร

อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
อ.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
2 การใช้ภาษาในการเขียน
- ระดับภาษา การใช้ถ้อยคำ การผูกประโยค การเขียนย่อหน้า
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
3. การเตรียมการเขียน
- การเลือกเรื่อง การจำกัดขอบเขตของเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง การลำดับเรื่อง การเขียนโครงการ
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
4. การเขียนเนื้อเรื่อง
- การเขียนส่วนนำเรื่อง การเขียนส่วนเนื้อเรื่อง การเขียนส่วนปิดท้ายเรื่อง
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ
วิจารณ์งานเขียน
5. การเขียนสารคดี
- ความหมายของสารคดี ประเภทของสารคดี (สารคดีความเรียง สารคดีเรื่องเล่า สารคดีเรื่องรวบรวม) วิธีการเขียนสารคดี
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
6. การเขียนบันเทิงคดี
- ความหมายของบันเทิงคดี ประเภทของบันเทิงคดี องค์ประกอบของบันเทิงคด (แก่นเรื่อง / แนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก/บรรยาย) กลวิธีการเขียน บันเทิงคดี การเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย การเขียนบทกวี
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
7. การเขียนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- ประเภทของการเขียนเพื่อการโฆษณา หลักจิตวิทยาในการโฆษณา ภาษาโฆษณา การเขียนข้อความโฆษณา
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
8. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
9. การเขียนเพื่อการสื่อสารทางหนังสือพิมพ์
- การเขียนข่าว การเขียนบทความ การเขียนบทบรรณาธิกรณ์
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
10 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางหนังสือพิมพ์ (ต่อ)
- การเขียนข่าว การเขียนบทความ การเขียนบทบรรณาธิกรณ์
อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ
11 การเขียนในงานวิทยุกระจายเสียง
- รูปแบบรายการวิทยุ ศัพท์เทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ การเขียนบทรายการวิทยุ การเขียนบทละครวิทยุ

อ.ดรุษ
12 การเขียนในงานวิทยุกระจายเสียง (ต่อ)
- รูปแบบรายการวิทยุ ศัพท์เทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ การเขียนบทรายการวิทยุ การเขียนบทละครวิทยุ
อ.ดรุษ
13 การเขียนในงานวิทยุโทรทัศน์
- รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ ศัพท์เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทรายการโทรทัศน์ การเขียนยทละครโทรทัศน์
อ.ดรุษ
14 การเขียนในงานวิทยุโทรทัศน์ (ต่อ)
- รูปแบบรายการโทรทัศน์ ศัพท์เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทละครโทรทัศน์
อ.ดรุษ
15. สรุป ทบทวน อ.ณัฐนันท์
อ.ดรุษ

วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ่

สื่อการสอน
แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ

การวัดผลการเรียน
1. คะแนนเก็บตลอดภาค 50%
1.1 การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 10%
1.2 การฝึกปฏิบัติ 30%
2. คะแนนสอบปลายภาค 50%

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
  • เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2540).การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : ดวงกมล 2000.
  • อวยพร พานิช และคณะ. (2543) ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร .กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย