หลักการประชาสัมพันธ์

Course Syllabus
รหัสวิชา 0325204
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0)
ชื่อผู้สอน
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี
สถานภาพของวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
วัพฤหสับดี เวลา 12.00 - 15.00 น.

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ แนวคิด หลักการ วิธีการดำเนิงานประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ขององค์การหรือหน่วยงานประเภทต่าง ๆ คุณศมบัติ หน้าที่ จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ และสภาพแวดล้อมของงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ หรือหน่วยงานประเภทต่าง ๆ
4) เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
3)

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อ
ผู้บรรยาย
1 แนะนำหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผล
ความแตกต่างของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
2 ประวัติและพัฒฯการของการประชาสัมพันธ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
3 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
- ความหมาย ลักษณะ ประเภท ของภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์การตลาด
- ความหมาย ลักษณะ วิธีการ รูปแบบ
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
4 กระบวนการดำเนินการประสัมพันธ์
- การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล
- ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
5 การวาแงผนการประชาสัมพันธ์
ลักษณะของแผน
ข้อดีของการวางแผน
ลักษณะของการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่ดี
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
6 การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ประเภทองค์กรของการประชาสัมพันธ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
7 โครงสร้างองค์กรของการประชาสัมพันธ์
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์กร
อ.ณัฐนันนท์ วิริยะวิทย์
8 กลุ่มประชาชนเป้าหมาย อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
9 การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทของสื่อ
คุณลักษณะของสื่อ
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
10 การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ ชุมชน
สัมพันธ์ การณรงค์
การบริหารข่าวเชิงยุทธ์
การบริหารในภาวะวิกฤต
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
11 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / การประชาสัมพันธ์ของรัฐ / การประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
-วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
- ประเภทของการประชาสัมพันธ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
12 บุคลิกาภาพและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์
แนวโน้มของการประชาสัมพันธ์ในอนาคต
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
13 นำเสนองาน อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
14 นำเสนองาน อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
15 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบในห้องปฏิบัติการ
แบบ Problem Based Learning
แบบสาธิต
แบบบรรยาย
แบบโครงการ
แบบสัมมนา
แบบฝึกภาคสนาม
แบบกรณีศึกษา
แบบ Tutorial Group
แบบ Brain Storming Group
แบบรายงานเชิงปฏิบัติ
แบบปฏิบัติ
แบบอื่นๆ่

สื่อการสอน
แผ่นใส
สไลด์
วีดิโอเทป
อื่นๆ เอกสารประกอบการสอน

การวัดผลการเรียน
1. คะแนนเก็บตลอดภาค 30%
- การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 10%
- รายงาน 15%
- สอบย่อย 5%
2. สอบกลางภาค 20%
3. สอบปลายภาค 50%

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
 • หนังสือหลัก
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. เอกสารประกอบการสอน สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2543
 • ลักษณา สตะเวทิน. หลักการประชาสัมพันธ์.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ.เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง,2542
 • หนังสือรอง
 • วิรัช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์.พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540
 • วัฒนา พุทธางกูรานนท์. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น.เอกสารการอสนภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2542
 • วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคการประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ,2540
 • เสรี วงษ์มณฑา. ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด.กรุงเทพฯ : วิสิทธิ์พัฒนา,2540
 • นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. นักบิรหารกับงานประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์,2542
 • บุญเกื้อ ควรหาเวช. การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2537
 • ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.กรุงเทพฯ : เอเอ็นการพิมพ์,2540