การวางแผนสื่อโฆษณา

Lesson Plan
สัปดาห์ หัวข้อ/เนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการสอน วิธีการประเมิน
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โฆษณาและการตลาด
- เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมโฆษณาและการตลาด การบรรยายและกรณีศึกษา ถาม-ตอบ เพื่อวัดความเข้าใจ
2 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และคุณลักษณะของสื่อโฆษณา - เพื่อให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของสื่อโฆษณา
- เพื่อทราบถึงธุรกิจโฆษณาในองค์รวม
การบรรยายและกรณีศึกษา ถาม-ตอบ เพื่อวัดความเข้าใจ
3 สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ - เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย ถาม-ตอบ
4 สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ - เพื่อให้เข้าใจถึงสื่อประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ การบรรยาย ถาม-ตอบ
5 สื่อโฆษณาประเภทสื่อกลางแจ้ง
สื่อเคลื่อนที่ และประเภทอื่นๆ
- เพื่อให้เข้าใจถึงสื่อประเภทกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ และประเภทอื่นๆ การบรรยาย ถาม-ตอบ
6 ความสำคัญของการวางแผนสื่อโฆษณา - เพื่อทราบถึงความสำคัญในการวางแผนสื่อโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ
7 กระบวนการดำเนินงานการวางแผน - เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา การบรรยายและกรณีศึกษา ถาม-ตอบ
8 การวางแผนสื่อโฆษณา - เพื่อทราบถึงหลักในการวางแผนสื่อโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ
9 การเลือกใช้สื่อและการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา - เพื่อทราบถึงการเลือกใช้สื่อและการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา การบรรยายและกรณีศึกษา ถาม-ตอบ
10 หลักการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณา - เพื่อทราบถึงหลักการในการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ
11 เกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินใจเลือกประเภทของสื่อ - เพื่อทราบถึงเกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินใจในการเลือกประเภทของสื่อ การบรรยายและกรณีศึกษา ถาม-ตอบ
12 เกณฑ์การตัดสินใจด้านจังหวะการใช้สื่อและการประเมินผลการติดตามผลการใช้สื่อ - เพื่อทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจด้านจังหวะการใช้สื่อ
- เพื่อให้สามารถประเมินผลในการติดตามผลการใช้สื่อได้
การบรรยาย ถาม-ตอบ
13 ความสำคัญและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดงบประมาณโฆษณา - เพื่อทราบถึงความสำคัญและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดงบประมาณโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ
14 ขอบข่ายของงบประมาณโฆษณา - เพื่อทราบถึงขอบข่ายของงบประมาณโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ
15 หลักการกำหนดงบประมาณ - เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการในการกำหนดงบระมาณโฆษณา การบรรยาย ถาม-ตอบ