Back to Home

DataBase System

Lesson123456791112131415

Lesson 10 : Data IntegrityLesson Plan
Section No.
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Test
PDF file
PPT File


<<Prev pageCourse MapNext page>>

Print content of this page
Save content of this page

 

แผนการสอนประจำบทเรียน

รายชื่ออาจารย์ผู้จัดทำ ลัชนา อินชัยวงศ์

รายละเอียดของเนื้อหา

ตอนที่ 1 แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล

เรื่องที่ 
1.1 ความหมายและชนิดของบูรณภาพของข้อมูล
1.2 กฏเกณฑ์ของข้อมูล และวิธีจัดการกับข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ

ตอนที่ 2 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น

เรื่องที่ 
2.1 แนวคิดเรื่องระบบและการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
2.2 คุณสมบัติของการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
2.3 การจัดลำดับการทำงานของรายการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 3 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่ 
3.1 การกู้คืน
3.2 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับ
3.3 การจัดลำดับการทำงานของรายการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 4 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

เรื่องที่ 
4.1 การตรวจสอบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
4.2 ระบบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงแบบทันเวลา

แนวคิด

  1. บูรณภาพของข้อมูล ทำให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือโดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องยังผลให้ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลถูกต้องตามโครงสร้างของฐานข้อมูล
  2. ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ถูกต้อง อันได้แก่ กฏเกณฑ์ในเรื่องความถูกต้องของตัวข้อมูลเอง กฏเกณฑ์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และกฏเกณฑ์ในการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล
  3. ขั้นตอนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงมีผลโดยตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแน่ใจว่าผลลัพธ์จากการประมวลผลจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ
  4. รายการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลเอาไว้
  5. การจัดลำดับการทำงานของรายการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ทั้งแบบเรียงลำดับและเสมือนเรียงลำดับ โดยยึดถือความถูกต้องของผลลัพธ์เป็นหลัก
  6. ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ความเสียหายที่ขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์อาจจะมีผลกระทบกับข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนั้นการทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ดังเดิม จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเช่นเดียวกัน
  7. เมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล ก็สามารถที่จะหาวิธีแก้ไขและกู้ข้อมูลคืนได้
  8. การตรวจสอบความถูกต้องในการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงจะช่วยรักษาความถูกต้องในการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูล และช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูลเอาไว้ได้
  9. การประมวลผลข้อมูลมีหลายประเภท ข้อมูลที่ระยะเวลาในการปรากฏของข้อมูลมีความสำคัญมาก วิธีการประมวลผลที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นแบบที่สามารถให้ผลลัพธ์ของการประมวลผลได้ในเวลาที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนที่ 10 แล้ว นักศึกษาสามารถ

  1. ให้คำจำกัดความของบูรณภาพของข้อมูลได้
  2. เขียนกฏเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลได้
  3. เขียนคุณสมบัติที่จำเป็นของรายการเปลี่ยนแปลงได้
  4. เขียนลำดับการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องได้
  5. เรียนรู้และเข้าใจถึงภาวะการเกิดความเสียหายของข้อมูลและวิธีการกู้คืน
  6. เขียนถึงวิธีจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูลได้
  7. เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
  8. บอกชื่อและลักษณะของระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำสำหรับการเรียนการสอน ได้แก่

  1. ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 10.1, 10.2, 10.3 และตอนที่ 10.4 ได้
  2. ทำกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติบทเรียนที่ 10
  3. ทำแบบประเมินผลของบทเรียนที่ 10

สื่อการสอน

เอกสารการสอน

 1. เอกสารประกอบการสอน

ประเมินผล

  1. ประเมินผลจากกิจกรรมที่ทำ
  2. ประเมินผลจากคำถามท้ายบทเรียน

 


Go to top

 

Last Updated: 12/13/2001 11:25:41 AM
© โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย